วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

ลักษณะของภาษาไทย

ลักษณะของภาษาไทย
     ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ จึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ อัจฉริยลักษณะของภาษาไทยมี ความโดดเด่นเทียบเท่ากับภาษาสากลได้ ภาษาไทยมีลักษณะที่นักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาไว้ พอเป็นสังเขปที่บอกถึงลักษณะของภาษาไทยได้ ๗ ลักษณะ  ดังนี้
                   ๑. ภาษาคำโดด

                   ๒. การเรียงคำแบบ ประธาน กริยา กรรม

                   ๓. ภาษาวรรณยุกต์

                   ๔. เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์เป็นหน่วยภาษา
                                    
                   ๕. การวางคำขยายไว้ข้างหลังคำหลัก
                                 
                   ๖. การลงเสียงหนักเบาของคำ

                   ๗. การไม่เปลี่ยนแปลงรูปคำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น